Morter autonivellant "Mortèrmic"

Morter autonivellant "Mortèrmic"


Mortermic és un morter autonivellant, amb un alt grau d'innovació tecnològica. És un producte lleuger, amb unes propietats tèrmic - acústiques superiors a les del morter autoanivellant convencional.
Està composat per ciment, àrids, additius i material polimèric 100% reciclat, que contribueix a la revaloració de residus ia la protecció de Medi Ambient . Mortermic permet realitzar presoleres de suport de la pavimentació de manera contínua, amb gruixos a partir de 30mm, reduint el temps d'execució, i per tant els recursos i els costos.

Avantatges

 • Elevat contingut de material amb origen reciclat.
 • Proporciona un elevat aïllament acústic.
 • Proporciona aïllament tèrmic.
 • La dosificació amb què es fabrica està controlada, per la qual cosa el producte és homogeni.
 • Obtenció d'elevada planimetia a la superfície final.
 • Ràpida execució i alt rendiment diari.
 • Elevada resistència a la compressió.
 • Optimització de l'espai requerit a l'obra, i màxima neteja.
 • Seguretat en el resultat i optimització del temps.
 • Com que es tracta d'un material bombable, pot ser la solució a diferents problemes d'accessibilitat a l'obra.

Posada en Obra

El transport a l'obra del morter autoanivellant aïllant es fa mitjançant camió formigonera. La col·locació del material a l'element al qual va destinat es realitza mitjançant un sistema de bombament i la seva aplicació s'executa per part de personal especialitzat.

Mortermic se subministra fabricat directament des de central de formigó, i es presenta llest per ser emprat, en camions formigoneres de 6m3 de capacitat. No requereix addicions en obra.

Camp d'aplicació

És ideal per a la realització de pre-soleres autonivellants amb gruixos a partir de 30mm, (màxim 100mm en una sola capa). Gràcies a la naturalesa fibrosa del material plàstic que el forma, es redueixen els riscos de generació de fissures. Així mateix, aquest component plàstic incrementa l'aïllament tèrmic i la reducció de la transmissió del soroll deguda al trepig.
Per les seves característiques es recomana especialment per a:

 • Superfícies que necessitin un aïllament tèrmic - acústic per complir les exigències del codi tècnic de l'edificació.
 • Superfícies amb gruixos de 3-8cm.
 • Superfícies per a estructures alleugerides.
 • Ús de productes ecològics (reciclats).
 • Aplicació de superfície d'acabat tal com: material ceràmic, o qualsevol material sobreposat: parquet, sintètics, etc.

Sistema d'aplicació

 • Sempre per equips especialitzats.
 • Es pot fer mitjançant cubilot, amb abocament directe o bombat, segons els requeriments de l'obra i els accessos als punts d'abocament.
 • Preparació de la superfície i col·locació de nivells.
 • Procés de desairejat després de la seva aplicació.

Abans de l'inici de l'abocament s'han de verificar els punts següents:

 • La superfície a què va destinat el producte ha de ser estanca, no s'ha de poder fugar el material per buits d'escales, canalitzacions, canonades o punts perimetrals i balcons, en cas que els tancaments estiguin realitzats.
 • La superfície de recepció del material ha d'estar neta (sense restes d'obra, fustes, pols, curadors, desencofrants, pintures, olis, etc.).
 • S'han de parar les cotes de referència i es pot procedir a l'aplicació del material de la manera següent:
  • Col·locació d'un sòcol perimetral.
  • Col·locació dels punts de referència de nivell mitjançant tecnologia làser, equidistants 2m aprox.
  • Bombeig i extensió del morter.
  • Comparació i desairejament del paviment.

Acabat

Passats 4-5 dies, es pot fer un lleuger fresat de la superfície, per baixar rugositat i millorar la capacitat d'adherència, en sòls ceràmics.

Densitat Resistència a la compressió Resistència a la flexió Grandària màxima de l'àrid Conductivitat tèrmica - Assaig al laboratori
1450 kg/m3 25 - 30 MPa (a 28 dies) 3'5 0.4 m 0.700

No dubteu a contactar amb nosaltres i resoldrem els vostres dubtes sense cap compromís