Morter autonivellant


Morter hidràulic definit per resisitència o dosificació. Capaç de fluir i recobrir qualsevol part o racó de la superfície a anivellar, únicament, per l'acció del propi pes, sense que es produeixi segregació. En la seva fabricació, intervenen ciments, sorres de naturalesa silícia o calcària centrada en un ús establert, aigua, fibres, additius específics.

El transport a obra es realitza en camió formigonera, la col·locació del material s'efectua mitjançant un sistema de bombeig i és aplicat per personal especialitzat.

Avantatges

 • Facilitat d'aplicació.
 • Absència d'estocs en obra de sacs de ciment o sorra.
 • Sense necessitat de grues i muntacàrregues.
 • Dosificació controlada.
 • Planimetria òptima del paviment.
 • Major resistència.
 • Aprofitament del material al 100%.
 • En ser bombejat, no es generen residus a l'obra (palets, plàstics, etc.)
 • Reducció dels nivells sonors.

Camp d'aplicació

 • Entre les principals aplicacions d'aquest morter, cal destacar-ne la utilització com a bases de regulació, recrecits i anivellament de superfícies.
 • Compatibles amb aïllaments tèrmics i acústics.
 • Adequat per a la restauració de paviments antics o en mal estat.
 • Disposem de diferents formulacions més específiques de morter autoanivellant en funció del seu ús:
  • C12: Bases de regulació de paviments de parquet flotant, fusta, productes ceràmics o petris.
  • C20: Parquet ecolat, terres radiants, moqueta, paviments, vinílics, microciments i encolats que requereixin una major resistència.
  • C25: Capes de compressió en rehabilitació de forjats.
Resistència a la compressió UNE-EN 13813 Grandària màxima de l'àrid Consistència UNE-EN 1015-3* Densitat en fresc Densitat endurit Consistència
Paviments C12 4 mm 200-250 mm 1.90 +/- 0.1 kg/l 1.85 +/- 0.1 kg/l F3'5
Resistència a la compressió UNE-EN 13813 Grandària màxima de l'àrid Consistència UNE-EN 1015-3* Densitat en fresc Densitat endurit Resistència a flexió m. Autoniv.
Paviments C20 4 mm 200-250 mm 2.0 +/- 0.1 kg/l 1.9 +/- 0.1 kg/l F4'5

No dubteu a contactar amb nosaltres i resoldrem els vostres dubtes sense cap compromís