Gamma de productes

A Formigons Alsina disposem d'una amplia gamma de formigons, morters i serveis pel sector de la construcció.

Formigons


FORMIGONS SEGONS NOU CodE

* La nova norma CodE substitueix a l'antiga norma EHE-08 des d'el 10 de novembre de 2021.

Tots els formigons poden ser pigmentats en diversos colors i fabricats amb ciment blanc.

FORMIGONS PROJECTATS (GUNITA)

 • Revestiments
 • Estabilització de talussos
 • Murs de dipòsits i murs de piscines
 • Revestiments a túnels i aparcaments

Formigons especials

Morters


MORTER AUTONIVELLANT

 • Entre les principals aplicacions d'aquest morter, cal destacar-ne la utilització com a bases de regulació, recrecits i anivellament de superfícies.
 • Compatibles amb aïllaments tèrmics i acústics.
 • Adequat per a la restauració de paviments antics o en mal estat.
 • Disposem de diferents formulacions més específiques de morter autoanivellant depenent del seu ús:
  • C12: Bases de regulació de paviments de parquet flotant, fusta, productes ceràmics o petris.
  • C20: parquet encolat, terres radiants, moqueta, paviments vinílics, microciments i encolats que requereixin una major resistència.
  • C25: Capes de compressió en rehabilitació de forjats.

MORTERMIC

És un aïllant fabricat amb sorres naturals, ciment i additius d'última generació. Per les seves característiques es recomana especialment per a:

 • Superfícies que necessitin un aïllament tèrmic - acústic per complir les exigències del codi tècnic de l'edificació.
 • Superfícies amb gruixos de 3-8cm.
 • Superfícies per a estructures alleugerides.
 • Ús de productes ecològics (reciclats).
 • Aplicació de superfície d'acabat tal com: material ceràmic, o qualsevol material sobreposat: parquet, sintètics, etc.

MORTERS DOSIFICABLES

 • D150
 • D200
 • D250
 • D300

MORTER PROJECTAT (GUNITA)

 • Revestiments
 • Estabilització de talussos
 • Murs de dipòsits i murs de piscines
 • Revestiments a túnels i aparcaments
 • Dosificació: D400, D450.

Serveis complementaris


ADDICIONS

 • Fibres d’acer.
 • Fibres de polipropilé.
 • Fibres estructurals segons norma EHE.
 • Pigments multicolors (vermell, groc, taronja, verd, etc.).

ADDITIUS

 • Anticongelants.
 • Hidròfugs.
 • Acceleradors.
 • Retardants.
 • Etc.

BOMBA ESTÀTICA

Distància màxima de bombeig 200m horitzontal, 100m vertical.

AUTOBOMBES

Fins a 60m d’abast.

GRUA

Camió grua de fins a 30m d'alçada. Altres alçades consultar.