Formigons "Formifast"


El formigó Formifast està específicament dissenyat per aconseguir resistències altes a edats primerenques per a aplicacions específiques o durgència.

Avantatges

 • Permet obtenir resistències adequades per reduir temps d'execució i/o posada en servei.
 • Retirada d'encofrats i apuntalaments 48 hores després de l'aplicació.
 • Permet el trànsit de trànsit rodat a les 48h.
 • Compatible amb tota mena de fibres: polimèriques, vidre, metàl·liques, etc.
 • La vida útil del formigó és de 90min. (igual que un formigó convencional).

Camp d'aplicació

 • Paviments interiors i exteriors.
 • Estructures.
 • Rehabilitació.
 • Recrescuts a partir de 15cm.
 • Bases per a grues, torres elèctriques, aerogeneradors, etc.
 • Elements que requereixin una ràpida disponibilitat.
 • Reparacions durgència.

Observacions al control de resistència:

 • La conservació de les provetes de control a obra durant les primeres 24h serà conforme a la instrucció EHE-08.
 • El trencament de provetes a les 48h es realitzarà després de conservar-les per un període mínim de 24h en condicions normalitzades en cambra humida.
Grandària màxima de l'àrid Consistència Resistència a la compressió (7 dies) Ambients
Classe específica
12 - 22 mm F - L > 30 Mpa XS1 / XS2 / XS3 / XA2 / XA3

No dubteu a contactar amb nosaltres i resoldrem els vostres dubtes sense cap compromís