Formigons Autocompactants "Formicompac"


Característiques que li confereixen capacitat per omplir completament motlles encofrats per gravetat. Es compacta per l'acció del propi pes, sense deixar buits i sense necessitat de vibració ni d'altres sistemes de compactació.

Avantatges

 • Fàcil aplicació, rapidesa dexecució.
 • Capacitat d'emplenar amb fluïdesa tot el volum encofrat, de forma homogènia.
 • Millora dels rendiments de treball i cost, gràcies a la senzilla posada en obra.
 • Pot emprar-se en encofrats amb geometries complicades (gruixos mínims 3-4cm) o armats densos.
 • Compatible amb armament de fibres o addició de colorants.
 • Major durabilitat i impermeabilitat del producte acabat.
 • Respon a requeriments estètics i de dissenys arquitectònics.
 • Redueix l'emissió de soroll i vibracions a l'entorn i a les persones que fan l'aplicació a l'obra.

Camp d'aplicació

 • Obres d'estructura i en què la densitat de l'armat sigui superior a la normal, obra civil i edificació.
 • Obres en què, per la seva complexitat, resulta molt difícil fer la vibració.
 • Permet emplenar els encofrats amb formes complexes, sense necessitat de vibració.
Resistència (N/mm2) Consistència Grandària màxima de l'àrid Ambients
Classe específica
30 / 35 / 40 / 45 L 10 mm. / 20 mm. XS1 / XS2 / XS3 / XA2 / XA3

No dubteu a contactar amb nosaltres i resoldrem els vostres dubtes sense cap compromís