Certificacions

Certificacions Formigons Alsina

Totes les nostres centrals ja estan certificades

Estem satisfets d'informar-vos que totes les centrals de FORMIGONS ALSINA, es troben certificades per l'entitat de control AENOR, conforme al RD 163/2019 de control de producció de formigons fabricats en central. Aquest nou reglament marca les noves exigències legals per la fabricació i subministrament de formigons subjectes a la instrucció EHE-08

A partir de l'1 d'abril de 2021, serà necessari disposar d'un certificat de compliment de la Instrucció Tècnica emès per un organisme de control acreditat per ENAC. Això suposa que a partir d'aquesta data no serà possible vendre o comprar de forma legal formigó subjecte a la instrucció EHE-08 sense sol·licitar per part del client, i fer entrega per part del productor, d'una còpia del certificat esmentat amb caràcter previ al subministrament. Així ho disposa aquest Reial Decret i també el RD 1247/08 pel qual es va aprovar la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).

La Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, autoritat competent en la matèria a Catalunya, és coneixedora d'aquesta Instrucció Tècnica de control de producció i exigirà el seu compliment a totes les plantes de formigó.

El nostre departament de qualitat està a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte.